No featured image set for this post.

สสส.ดันท้องถิ่น ปลูกผักกินเอง

‘หากชุมชนมีบริหารจัดการอาหารในชุมชนแบบพึ.งพาตนเอง เช่น ปลูกผักกินแทนการซื้อและผูกเชื่อมโยงระบบอาหารในชุมชน พัฒนากลไกการกระจายอาหารที่ดี ก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร อีกทั้งยังช่วยให้ชุมชนมีอาหารการกินสมบูรณ์ ปลอดภัย และทำให้คน มีสุขภาพที่ดี’ น.ส.ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ต้องยอมรับว่าการที่ประชาชนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลักมากถึงร้อยละ 44.5 ของประชากรทั้งประเทศ โดยยังมีอีกกว่าร้อยละ 50 ทาเกษตรเป็นอาชีพเสริม มีส่วนทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยหนีไม่พ้นความยากจน

No featured image set for this post.

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

สสส.ดันท้องถิ่น ปลูกผักกินเอง

‘หากชุมชนมีบริหารจัดการอาหารในชุมชนแบบพึ.งพาตนเอง เช่น ปลูกผักกินแทนการซื้อและผูกเชื่อมโยงระบบอาหารในชุมชน พัฒนากลไกการกระจายอาหารที่ดี ก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร อีกทั้งยังช่วยให้ชุมชนมีอาหารการกินสมบูรณ์ ปลอดภัย และทำให้คน มีสุขภาพที่ดี’ น.ส.ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ต้องยอมรับว่าการที่ประชาชนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลักมากถึงร้อยละ 44.5 ของประชากรทั้งประเทศ โดยยังมีอีกกว่าร้อยละ 50 ทาเกษตรเป็นอาชีพเสริม มีส่วนทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยหนีไม่พ้นความยากจน